Från Googlehemsida

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

[redigera] Förtydligande

Carl Erik Levins Stiftelse står inte bakom denna sida. Stiftelsen ansvarar inte heller för korrektheten av sidan. Innehållet kan både vara oäkta och utdaterat.

[redigera] Ändamål

Carl Erik Levins Stiftelse har enligt stadgarna till ändamål, dels att utdela stipendier för studier och dels att lämna understöd till behövande personer.

Stiftelsens ändamål att lämna bidrag och understöd till behövande har stiftelsen valt att uppfylla genom att lämna generösa bidrag till organisationer som i sin verksamhet stödjer behövande. Mot den bakgrunden beviljar stiftelsen inga bidrag till behövande baserat på ansökningar från enskilda individer. Stipendier till studerande beviljas dock enskilda personer. Vid sin prövning ser styrelsen särskilt välvilligt på ansökningar från släktingar till Carl Erik Levin.

[redigera] Ansökan

Ansökan lämnas i 6 exemplar och ska innehålla följande:

  • ett personligt brev där sökanden berättar om sig själv, sin bakgrund och framtidsplaner
  • tydlig kostnadskalkyl för merkostnader för studier med angivande av sökt belopp i SEK
  • uppgift om bidrag från CSN
  • uppgift om tillgångar och skulder, ex kopia av självdeklaration
  • uppgift om huruvida annat bidrag har sökts och i så fall vilka
  • betyg
  • styrelsen ser även gärna uppgift om hur sökanden fått kännedom om stiftelsen
  • ansökan ska vara på svenska

Ansökan får ej vara retroaktiv, d v s projektet/aktiviteten ska avse period som startar efter ansökningstillfället. Stipendier beviljas terminsvis och de kan sökas flera gånger. Sökt belopp och den tidsperiod ansökan gäller ska tydligt anges i inledningen av ansökan.

[redigera] Ansökningstid

Stiftelsen har fyra ansökningstillfällen per år. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 februari, 1 maj, 1 augusti respektive 1 november.

Skriftligt besked om styrelsens ställningstagande utsändes till samtliga sökanden så snart justerat protokoll föreligger.

Beviljade anslag som avser kommande studier ska styrkas med antagningsintyg.

Om stipendium beviljats skall styrelsen erhålla en redogörelse för resultatet. Organisationer som erhållit bidrag skall redovisa vilka personer som fått del av bidraget.

[redigera] Ansökan sändes till

Carl Erik Levins Stiftelse
SEB Wealth Management, Institutioner & Stiftelser
106 40  Stockholm

Observera att ansökningar ej ska skickas rekommenderat!